Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

Główne obowiązki na stanowisku: Osoba na tym stanowisku zajmuje się głównie sprawdzaniem stanu technicznego podzespołów oraz elementów instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych. Lokalizowaniem, a następie usuwaniem uszkodzeń w instalacji oraz jej montażem i demontażem. Odpowiada za montaż urządzeń elektrycznych w pojazdach, prawidłowe działanie świateł w pojazdach i wymianę żarówek. Naprawianie rozruszników, alternatorów, klimatyzacji, konserwacja wszelkiej elektroniki pojazdowej, diagnozowanie usterek, montaż oraz demontaż urządzeń i układów elektronicznych. Wykonywanie przeglądów okresowych, obsługa urządzeń diagnostycznych, diagnozowanie i naprawa systemów sterowania silnikiem oraz układów bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Instalowanie i uruchamianie w pojazdach elektrycznych i elektronicznych urządzeń sterujących, zabezpieczających i sygnalizacyjnych. Przeprowadzanie konserwacji oraz naprawa uszkodzonych elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych w pojazdach. Podczas pracy elektromechanik posługuje się typowymi narzędziami ślusarskimi, kluczami dynamometrycznymi, wkrętakami i kluczami z napędem elektrycznym i pneumatycznym oraz specjalistycznymi przyrządami pomiarowymi i diagnostycznymi. Oprócz serwisowania instalacji elektrycznej w pojazdach, do głównych obowiązków należy również wykonywanie przeglądów i bieżących napraw instalacji elektrycznej znajdującej się na bazie MPK. Dodatkowym elementem wymagającym wiedzy specjalistycznej jest serwisowanie, przeglądanie i bieżące naprawianie instalacji fotowoltaicznej na bazie MPK oraz zainstalowanych magazynów energii.

Od kandydatów oczekujemy:

 1. wykształcenie przynajmniej średnie kierunkowe (elektromechanika, automatyka, robotyka lub pokrewne)
 2. minimum 5 – letni staż pracy na samodzielnym stanowisku pracy na warsztacie,
 3. dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku elektromechanika,
 4. ważne uprawnienia SEP do 1 KV,
 5. znajomości języka angielskiego (technicznego) w stopniu podstawowym,
 6. biegła obsługa komputera oraz urządzeń diagnostycznych,
 7. znajomość budowy i zasad działania maszyn elektrycznych (silników, akumulatorów, pojazdów elektrycznych),
 8. umiejętność diagnozowania i naprawy układów elektrycznych oraz układów pneumatycznych, hydraulicznych i mechanicznych
 9. udokumentowanie odbytych szkoleń branżowych,
 10. dbałości o powierzone mienie i umiejętności pracy w zespole,
 11. zdolności manualnych, spostrzegawczości, sumienności i cierpliwości a także chęci podnoszenia swoich kwalifikacji.

Oferujemy:

 1. stabilne warunki pracy,
 2. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 3. możliwość rozwoju zawodowego w tym udział w szkoleniach zawodowych, możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych na kursach/szkoleniach.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie przez Kandydata następujących dokumentów:

 1. Curriculum Vitae (CV).
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pożądane na danym stanowisku.
 3. Kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy.

Uwaga:
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do kadr: MPK w Łomży sp. z o.o. 18-400 Łomża, ul. Spokojna 9 do dnia 15.04.2022 r.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami. Od kandydatów zaproszonych na rozmowy oczekiwać będziemy okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz świadectw pracy i dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie.

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji nie są przechowywane. Po okresie rekrutacji są komisyjnie zniszczone, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku (w przypadku umieszczenia zdjęcia w CV) zawartych w CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacji”.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) dalej jako (RODO),

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży sp. z o.o. informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży sp. z o.o., ul. Spokojna 9.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży sp. z o.o. możliwy jest pod nr. tel. 86 2160162 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) w celu rekrutacji do pracy w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży sp. z o.o.
 4. Pana/i/ dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, a w szczególności przez okres prowadzenia rekrutacji w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży sp. z o.o., ul. Spokojna 9, oraz przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa.
 5. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 6. Przysługuje Panu/i/ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 7. Podanie przez Pana/ią/ danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), jednakże nie podanie danych spowoduje utrudnienie wykonania przez pracodawcę obowiązków związanych z Pana/i/ procesem rekrutacyjnym w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży sp. z o.o., ul. Spokojna 9.
 8. Dokumenty aplikacyjne, w tym zawierające dane osobowe, kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w MPK w Łomży sp. z o.o. zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów w przypadku ich nieodebrania zostaną komisyjnie zniszczone.
 9. Podanie innych danych, w tym zamieszczenie zdjęcia w CV jest całkowicie dobrowolne.
 10. Pana/i/ dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)).
 11. Pana/i/ dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji wyżej określonego celu.