Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

Główne obowiązki na stanowisku to m.in.:

 • Organizowanie pracy działu, w celu zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonania obowiązków służbowych przez podległych pracowników.
 • Bieżąca weryfikacja i opracowywanie szczegółowych zakresów czynności podległych pracowników.
 • Planowanie szkoleń podległym pracownikom w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Nadzorowanie pracowników oraz bieżąca kontrola efektów ich pracy.
 • Zapewnienie sprawności technicznej autobusów Spółki do realizacji pracy przewozowej, zabezpieczenie planowanej ilości sprawnych technicznie pojazdów do ruchu i na rezerwę.
 • Nadzór nad składaniem zamówień na części zamienne, kontrola ich implementacji podczas napraw.
 • Nadzorowanie prawidłowego wykorzystania, zabezpieczenia i konserwacji urządzeń technicznych.
 • Nadzorowanie zabezpieczenia zaplecza technicznego pod względem BHP i PPOŻ.
 • Nadzorowanie prawidłowego przebiegu obsług codziennych, obsług technicznych i napraw bieżących.
 • Nadzorowanie utrzymania pogotowia technicznego w pełnej sprawności technicznej oraz jego prawidłowego wyposażenia.
 • Nadzorowanie i prowadzenie dokumentacji remontowej i materiałowej warsztatu.
 • Nadzorowanie gospodarką ogumienia i optymalizowanie kosztów zużycia materiałów i części zamiennych.
 • Nadzorowanie prowadzenia gospodarki narzędziami.
 • Nadzorowanie funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego i myjni autobusowej.
 • Sporządzanie analiz, raportów oraz nadzór nad rozliczaniem zleceń warsztatowych.
 • Współpracowanie z serwisami zewnętrznymi.
 • Opracowywanie wymagań technicznych do zakupu pojazdów.
 • Kontrolowanie stanu technicznego maszyn, urządzeń i budynków będących na stanie działu.
 • Sporządzanie analizy stanu zapasów magazynowych oraz opracowanie planów zagospodarowania zapasów nadmiernych.
 • Prowadzenie wyrywkowych kontroli zgodności stanu magazynowego z dokumentacją księgową.
 • Organizowanie dostaw paliwa, olejów, części zamiennych, ogumienia, akumulatorów, narzędzi i sprzętu zgodnie z ustawą „Prawo Zamówień Publicznych” i obowiązującymi regulaminami MPK, oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji w tym zakresie.
 • Przygotowanie spraw związanych z planowanymi inwestycjami, remontami i zakupami zgodnie z obowiązującym regulaminem zamówień publicznych i ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie.
 • Nadzór nad zabezpieczeniem mienia zakładu znajdującego się w magazynie i na warsztacie.
 • Sporządzanie grafików pracy, kart obrachunkowych i planu urlopów podległych pracowników.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie minimum średnie kierunkowe,
 • prawo jazdy kat. B mile widziana kat. D
 • minimum 5 – letni staż pracy na samodzielnym stanowisku (mile widziane na stanowisku kierowniczym),
 • ważne uprawnienia SEP do 1 KV (mile widziane)
 • znajomości języka angielskiego (technicznego) w stopniu podstawowym,
 • biegła obsługa komputera, znajomość pakietu MS office, Excel,
 • udokumentowanie odbytych szkoleń, kursów,
 • dbałości o powierzone mienie i umiejętności pracy w zespole oraz zdolności organizacyjnych,
 • dobrego stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie pracy na stanowisku kierownika działu napraw,
 • zdolności manualnych, spostrzegawczości, sumienności i cierpliwości a także chęci podnoszenia swoich kwalifikacji.

Oferujemy:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Warunki płacy zgodnie z  Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy MPK.

 • pracę w dobrze rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w bardzo dobrej atmosferze opartej na partnerstwie i otwartości,
 • kadrę kierowniczą, która będzie służyła wsparciem na początku Twojej przygody w naszej firmie,
 • stałe godziny pracy od 700 do 1500,
 • dużą samodzielność w działaniu,
 • kontakt z najnowszą technologią branży komunikacyjnej (autobusy elektryczne, elektromobilność, fotowoltaika),
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • możliwość rozwoju zawodowego w tym udział w szkoleniach zawodowych, możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych na kursach/szkoleniach,
 • gwarantujemy zdobycie nowego doświadczenia zawodowego, po którym rynek pracy będzie dla Ciebie otwarty.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie przez Kandydata następujących dokumentów:

 • Curriculum Vitae (CV).
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pożądane na danym stanowisku.
 • Kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy.

Uwaga:
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do kadr:

MPK w Łomży sp. z o.o. 18-400 Łomża, ul. Spokojna 9 do dnia 11.04.2022 r. do godz. 12.00

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami. Od kandydatów zaproszonych na rozmowy oczekiwać będziemy okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz świadectw pracy i dokumentów potwierdzających kwalifikacje
i wykształcenie.

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji nie są przechowywane. Po okresie rekrutacji są komisyjnie zniszczone, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane
w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku (w przypadku umieszczenia zdjęcia w CV) zawartych w CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacji”.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) dalej jako (RODO),

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży sp. z o.o. informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży sp. z o.o., ul. Spokojna 9.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji
  w Łomży sp. z o.o. możliwy jest pod nr. tel. 86 2160162 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) w celu rekrutacji do pracy w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży sp. z o.o.
 4. Pana/i/ dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, a w szczególności przez okres prowadzenia rekrutacji w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży sp. z o.o.,
  ul. Spokojna 9, oraz przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa.
 5. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 6. Przysługuje Panu/i/ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 7. Podanie przez Pana/ią/ danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), jednakże nie podanie danych spowoduje utrudnienie wykonania przez pracodawcę obowiązków związanych z Pana/i/ procesem rekrutacyjnym w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży sp. z o.o., ul. Spokojna 9.
 8. Dokumenty aplikacyjne, w tym zawierające dane osobowe, kandydata wybranego
  w naborze i zatrudnionego w MPK w Łomży sp. z o.o. zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów w przypadku ich nieodebrania zostaną komisyjnie zniszczone.

Podanie innych danych, w tym zamieszczenie zdjęcia w CV jest całkowicie dobrowolne.

 1. Pana/i/ dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)).
 2. Pana/i/ dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji wyżej określonego celu.

Proces rekrutacji zakończony. Informacja o wynikach naboru z dn. 02.05.2023 r.  - tutaj