Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

Skargi i wnioski

Skargi należy wysyłać na adres:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o.o. w Łomży
ul. Spokojna 9, 18 - 400 Łomża
tel. 86 216 01 62

Wnioski dotyczące rozkładów jazdy proszę kierować na adres:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o.o. w Łomży
ul. Spokojna 9, 18 - 400 Łomża
tel. 86 216 01 62 (wewnętrzny: 23)

Ulgi

UPRAWNENIA DO BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH PRZEJAZDÓW AUTOBUSAMI MPK W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH ŁOMŻY (ważne od: 12.02.2021 r.)
przysługują tylko:

 • osobom zameldowanym w Łomży (spełniającym poniższe kryteria),
 • uczniom szkół łomżyńskich - niezależnie od miejsca zamieszkania,
 • oraz osobom, którym przysługują ulgi ustawowe.

§1.1. DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW SĄ UPRAWNIENI:

 1. Posłowie i senatorowie – na podstawie ważnej legitymacji posła lub senatora, (ulga ustawowa)
 2. Radni Rady Miejskiej Łomży – na podstawie ważnej legitymacji radnego,
 3. Kombatanci i osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – na podstawie legitymacji kombatanckiej,
 4. Dzieci do lat 7 – na podstawie oświadczenia rodziców (opiekunów), lub w przypadku wątpliwości dokumentu potwierdzającego wiek dziecka,
 5. Pracownicy MPK ZB w Łomży – na podst. biletu wolnej jazdy wydanego przez MPK ZB w Łomży,
 6. Umundurowani (na służbie) funkcjonariusze Straży Miejskiej, umundurowani żołnierze służby zasadniczej do stopnia starszego kaprala włącznie z wyłączeniem osób odbywających zastępczą służbę wojskową lub nadterminową służbę wojskową oraz umundurowani funkcjonariusze Policji i Żandarmerii Wojskowej – na podstawie legitymacji służbowej lub książeczki wojskowej,
 7. Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Łomży w trakcie pełnienia obowiązków służbowych – na podstawie identyfikatora,
 8. Inwalidzi wojenni i wojskowi, których inwalidztwo powstało w związku ze służbą wojskową oraz pełnoletni przewodnicy inwalidów wojennych i wojskowych zaliczonych do I grupy inwalidztwa – na podstawie legitymacji inwalidy wojennego (wojskowego) wydanej przez ZUS,
 9. Osoby uznane jako całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym (I grupa inwalidzka) wraz z towarzyszącym im w czasie podróży jednym opiekunem (osoba pełnoletnia) – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej (stopień znaczny) lub orzeczenia (o stopniu niepełnosprawności, o całkowitej niezdolności do pracy i/lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, o zaliczeniu do I grupy inwalidów),
 10. Osoby niewidome i ociemniałe wraz z towarzyszącym im jednym opiekunem (osoba pełnoletnia lub pies przewodnik) – na podstawie ważnej legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub ważnej legitymacji Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej
 11. Inwalidzi słuchu – na podstawie ważnej legitymacji Polskiego Związku Głuchych z wpisem o utracie słuchu,
 12. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi – na podstawie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi o przyznaniu Odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I Stopnia wraz z dowodem osobistym,
 13. Osoby, które ukończyły 70 rok życia – na podstawie dowodu osobistego, lub innego dokumentu wskazującego datę urodzenia i zawierającego zdjęcie osoby uprawnionej,
 14. Dzieci i młodzież niepełnosprawna, ucząca się w szkołach i placówkach określonych w ustawie Prawo Oświatowe oraz opiekun przy przejazdach z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły, zakładu opieki zdrowotnej lub ośrodka rehabilitacji i z powrotem - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub orzeczenia o niepełnosprawności dziecka oraz zaświadczenia wydanego przez placówkę oświaty lub służby zdrowia dla opiekuna,
 15. Osoby będące właścicielami lub współwłaścicielami samochodu osobowego, które w Europejskim Dniu bez Samochodu lub innych dniach ustalonych przez Prezydenta Miasta będą miały przy sobie ważny dowód rejestracyjny i prawo jazdy,
 16. Pasażerowie linii specjalnych - na trasach i warunkach określonych przez Prezydenta Miasta.
 17. Osoby, które posiadają łomżyńską Kartę Seniora i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych, jako mieszkańcy Łomży - na podstawie spersonalizowanej łomżyńskiej karty miejskiej lub innych kart wprowadzonych i zaakceptowanych przez Prezydenta Łomży zawierających oznaczenie potwierdzające uprawnienie do ulgi,
 18. Uczniowie szkół podstawowych, i średnich z siedzibą w Łomży na terenie miasta Łomża, do ukończenia 22 roku życia - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

ULGI USTAWOWE:

1.1. Osoby represjonowane, będące inwalidami oraz przewodnicy towarzyszący osobie represjonowanej zaliczanej do I grupy inwalidzkiej – na podstawie legitymacji osoby represjonowanej wydanej przez ZUS.

§1.2. DO PRZEJAZDÓW Z ULGĄ 50% SĄ UPRAWNIENI:

 1. Emeryci, którzy ukończyli: kobieta - 60 lat, mężczyzna – 65 lat, na podstawie ważnej legitymacji emeryta wraz z dowodem osobistym,
 2. Studenci szkół wyższych (z wyjątkiem słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich) – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,
 3. Bezrobotne osoby niepełnosprawne zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, – według symbolu: 01-U, 02-P, 05-R, 10-N, w przejazdach na cykliczne zabiegi lecznicze, rehabilitacyjne i zajęcia terapeutyczne, z miejsca zamieszkania do zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, ośrodka terapeutycznego i z powrotem – na podstawie następujących dokumentów: ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej wraz z zaświadczeniem zakładu opieki zdrowotnej świadczącego powyższe usługi o korzystaniu z okresowych cyklicznych zabiegów rehabilitacyjnych, leczniczych, terapeutycznych, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzającego fakt pozostawania bez zatrudnienia lub zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, lub legitymacji ZUS o przyznaniu renty socjalnej.

ULGI USTAWOWE (50%):

2.1. Słuchacze kolegiów nauczycielskich i kolegiów języków obcych – na podstawie legitymacji słuchacza kolegium,
2.2. Kombatanci i osoby represjonowane nie będące inwalidami – na podstawie legitymacji lub zaświadczeniu o uprawnieniach kombatanta lub osoby represjonowanej,,
2.3. Weterani poszkodowani, pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa – – – na podstawie legitymacji weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta rencisty.

3. Uprawnienia do ulgowych przejazdów przysługuje również innym osobom, jeżeli wynika to z przepisów szczególnych.
4. Do korzystania z biletów miesięcznych, szkolnych z ulgą 50 % w granicach administracyjnych miasta Łomży są uprawnione osoby wymienione w ust. 2 pkt b, 5. Ustanawia się ulgę na miesięczne bilety elektroniczne dla posiadaczy „Karty Dużej Rodziny”w wysokości 50% dla osób uprawnionych do korzystania z biletów normalnych i 75% dla osóbuprawnionych do korzystania z biletów ulgowych. Definicja Karty Dużej Rodziny wynikaz uchwały Nr 362/XLIII/13 z dnia 25 września 2013 r. Rady Miejskiej Łomży w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Łomża Programu „Karta Dużej Rodziny” – ulga tylko dla osób z łomżyńską „Kartą Dużej Rodziny”.

§2. Uprawnienia do ulgowych i bezpłatnych przejazdów w granicach administracyjnych Łomży przysługują tylko osobom zameldowanym w Łomży (nie dotyczy uczniów szkół omżyńskich oraz osób, którym przysługują ulgi ustawowe).

Sprzedaż biletów MPK w Łomży sp. z o.o.

Bilety miesięczne papierowe i elektroniczne  sprzedawane są w kasie MPK,
ul. Spokojna 9 w godzinach:
poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00

Wydawanie legitymacji do biletów miesięcznych papierowych i elektronicznych odbywa się w biurze MPK przy ul. Spokojnej 9 w godzinach pracy kasy.

Bilety elektroniczne można doładowywać również w kasie Urzędu Miejskiego St. Rynek 14 w godzinach pracy Urzędu.

Bilety jednorazowe i wieloprzejazdowe można nabyć w kioskach i innych punktach sprzedaży na terenie całego miasta. >>LISTA PLACÓWEK<< 

Kierowcy autobusów MPK posiadają w sprzedaży bilety wieloprzejazdowe (normalne i ulgowe), bilety godzinowe i bilety dobowe oraz bilety na trasy pozamiejskie (paragony z kasy fiskalnej). -  od dnia 13.03.2020 (z powodu sytuacji epidemiologicznej) wstrzymana jest bezpośrednia sprzedaż biletów przez kierowców

Bilety jednoprzejazdowe można również zakupić przy użyciu telefonów komórkowych za pośrednictwem aplikacji Mpay. Aby można było skorzystać z usługi należy sięzarejestrować na stronie systemu:  www.mpay.pl
Infolinia Mpay: +48 34 390 55 57

 

 

Legitymacja studencka - biletem w autobusach MPK

Od 1 października 2013r. studenci   Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży mogą korzystać z biletów elektronicznych komunikacji miejskiej za pośrednictwem wystawionych przez uczelnię legitymacji studenckich.

Aby zacząć korzystać z biletu wystarczy zgłosić się do MPK, ul. Spokojna 9, wypełnić wniosek o wydanie biletu elektronicznego i zakodować na karcie (studnekckiej legitymacji elektronicznej) bilet miesięczny na wybrane linie lub e-portmonetkę. Kolejne doładowania można kupować w MPK lub w kasie Urzędu Miejskiego.

Czytaj więcej...

Bilet elektroniczny

E-Bilet - Regulamin Łomżyńskej Karty Miejskiej

 1. Obowiązkowi rejestracji Karty (tj. „kasowania" z wykorzystaniem kasowników biletów elektronicznych) w autobusie MPK podlegają wszystkie rodzaje biletów elektronicznych (BE) zapisanych na Łomżyńskiej Karcie Miejskiej (ŁKM).
 2. Z biletu elektronicznego( BE) zarejestrowanego jako normalny, ulgowy lub bezpłatny kasownik pobiera automatycznie odpowiednio opłatę: normalną, ulgową lub rejestruje przejazd.
 3. Legitymowanie się podczas kontroli ŁKM przed jej skasowaniem podlega opłacie dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu. Za brak rejestracji przejazdu przez posiadacza biletu elektronicznego darmowego pobiera się opłatę w wysokości określonej uchwałą Rady Miejskiej.
 1. ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE ŁOMŻYŃSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ IMIENNEJ - BILETU OKRESOWEGO ( NORMALNEGO, ULGOWEGO)
  1. Karta Miejska występuje w formie imiennej (umożliwia zapisanie na niej biletu elektronicznego imiennego) i na okaziciela (umożliwia zapisanie biletu elektronicznego na okaziciela). BE na okaziciela może być używany przez wielu użytkowników.
  2. BE imienny może być biletem normalnym, ulgowym lub bezpłatnym, natomiast BE na okaziciela może występować jedynie jako bilet normalny.
  3. Wnioski o wydanie ŁKM imiennej można pobierać i składać w MPK lub w Ratuszu w godz. otwarcia. Wniosek można również pobrać ze strony internetowej MPK.
  4. Do wniosku o wydanie ŁKM imiennej należy dołączyć zdjęcie w formacie jpg (jak do dowodu), kserokopię dokumentu uprawniającego do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów (wraz z oryginałem dokumentu do wglądu przez pracownika BOK w celu potwierdzenia zgodności kserokopii) oraz dokonać pierwszego doładowania w wysokości min. 15 zł lub zakupu biletu okresowego. W przypadku okazania oryginału dokumentu uprawniającego do przejazdów bezpłatnych pracownik MPK wyda ŁKM bez konieczności dokonania pierwszego doładowania lub zakupu biletu okresowego. Istnieje możliwość wykonania zdjęcia na miejscu w MPK.
  5. Dokumenty wymagane do otrzymania ŁKM:
   • imienna normalna- wniosek, zdjęcie, dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem,
   • imienna ulgowa- - wniosek, zdjęcie, dokument uprawniający do przejazdów ulgowych (do wglądu) + kserokopia, dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem,
   • imienna bezpłatna- wniosek, zdjęcie, dokument uprawniający do przejazdów bezpłatnych (do wglądu) + kserokopia, dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem,
   • na okaziciela- dokumenty nie są wymagane.

   Uwaga: Na życzenie pasażera karta imienna może być bez zdjęcia ale wtedy do kontroli należy dodatkowo okazywać dowód tożsamości ze zdjęciem.

  6. Istnieje możliwość wypełnienia i przesłania wniosku o wydanie Karty Miejskiej imiennej drogą elektroniczną. Wniosek i dokładne instrukcje są dostępne pod adresem: www.mpklomza.pl. Do wniosku należy dołączyć w formie załącznika zdjęcie w formacie jpg. Wymagana jest rozdzielczość zdjęcia min. 240x320 dpi.
  7. W przypadku składania wniosku o wydanie Karty Miejskiej pocztą elektroniczną należy dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży sp. z o.o.. Jako datę złożenia wniosku uznaje się datę wpłynięcia należnej opłaty na konto MPK:
   12 2490 0005 0000 4600 2245 8232
  8. Niekompletny lub błędnie wypełniony wniosek o wydanie ŁKM nie będzie rozpatrywany.
  9. ŁKM należy odebrać w MPK po telefonicznym uzgodnieniu o przygotowaniu karty.
  10. Za osobę niepełnoletnią wniosek wypełnia i składa oraz odbiera ŁKM rodzic lub opiekun prawny dziecka.
  11. Karta wyrabiana jest w ciągu 14 dni od chwili złożenia wniosku w siedzibie MPK.
  12. Wnioskodawca ma obowiązek odebrania Karty w MPK w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku. Po upływie tego terminu Karta ulega unieważnieniu.
 2. ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ KARTĄ MIEJSKĄ
  1. Pierwszego doładowania zamówionego biletu (min. 15zł) lub zakupu biletu okresowego należy dokonać w momencie odbioru karty. Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych są zwolnione z konieczności dokonania pierwszego doładowania lub zakupu biletu okresowego.
  2. Karta może być użytkowana wyłącznie przez osobę, której dane zostały na niej zapisane.
  3. Potwierdzenie prawa do ulgi okazać należy pracownikowi MPK do wglądu wraz z wnioskiem.
  4. Obowiązki pasażera w trakcie kontroli: a) Posiadacz karty miejskiej na okaziciela oraz imiennej karty miejskiej ze zdjęciem nie musi okazywać w trakcie kontroli żadnych dodatkowych dokumentów uprawniających do ulg b) Posiadacz imiennej karty miejskiej ulgowej bez zdjęcia ma obowiązek okazywać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
  5. W przypadku utraty Karty Miejskiej imiennej należy zgłosić się osobiście w MPK w celu jej zablokowania lub zadzwonić pod numer telefonu 86 2160162 lub 86 2160334.
  6. Utracona Karta zostanie zablokowana w ciągu 36 godzin od momentu zgłoszenia.
  7. Po zablokowaniu Karty istnieje możliwość przeniesienia niewykorzystanej kwoty na nową Kartę.
  8. Wartość kwoty jaka zostanie przeniesiona na odtworzoną kartę ustalana zostanie na podstawie informacji zawartych w systemie biletowym. MPK nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie karty od chwili zgubienia do momentu zgłoszenia w MPK.
  9. Pierwsza karta wydawana jest bezpłatnie.
  10. Odtworzenie zagubionej karty wykonać można jedynie w MPK. Opłata za odtworzenie danych zawartych na utraconej karcie wynosi 15 zł.
  11. Bilety okresowe na Karcie Miejskiej można wykupić w siedzibie MPK na ul. Spokojnej 9 lub w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14.
  12. Bilety darmowe dla osób objętych pełną ulgą ustawową lub gminną będą wydawane w formie kart bez biletu a tylko z zapisanym rodzajem ulgi i okresem jej ważności.
  13. Bilet okresowy można kupić z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.
  14. Bilety elektroniczne imienne ulgowe i bezpłatne są wydawane z zakodowanym okresem ważności ulgi, który jest równy okresowi ważności dokumentu okazanego przewoźnikowi i poświadczającego prawo do ulgowego albo bezpłatnego przejazdu. Okres ten nie może być dłuższy niż ważność ŁKM tj. 5 lat.
  15. ŁKM nie należy: łamać, giąć lub w jakikolwiek sposób uszkadzać mechanicznie, narażać na wysokie temperatury, działanie środków chemicznych lub silnych pól magnetycznych bądź elektrycznych.
  16. Wadliwe ŁKM podlegają wymianie. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z Kartą. W takim wypadku ponowne wydanie ŁKM wymaga pierwszej wpłaty.
  17. MPK nie odpowiada za utratę środków zgromadzonych na koncie ŁKM na okaziciela.
  18. W przypadku utraty Karty pasażer otrzymuje nową Kartę z nowym numerem identyfikacyjnym. Numer Karty utraconej zostaje automatycznie zablokowany.
  19. Zmiana danych osobowych nie powodująca zmiany zewnętrznej na Karcie odbywa się w MPK, po wypełnieniu wniosku i okazaniu oryginału dokumentu potwierdzającego zakres zmian. Aktualizacja jest bezpłatna.
  20. Zmiana danych osobowych powodująca zmiany zewnętrzne na Karcie odbywa się w MPK, po wypełnieniu wniosku i okazaniu oryginału dokumentu potwierdzającego zakres zmian. Wydanie nowej Karty następuje po jej doładowaniu kwotą minimalną.
  21. Reklamacje związane z funkcjonowanie ŁKM można składać w siedzibie MPK przy ul. Spokojnej 9.
  22. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne. Ponowne wydanie Karty wymaga wpłaty 15 zł za jej wydanie.
  23. Znalezioną ŁKM należy przekazać kierowcy autobusu albo w MPK.
 3. KASOWANIE KARTY MIEJSKIEJ (BILETY OKRESOWE - MIESIĘCZNE oraz DARMOWE)
  1. Bilety okresowe ( miesięczne ) oraz darmowe wymagają skasowania (rejestracji) po wejściu do autobusu.
  2. Bilety okresowe oraz darmowe podlegają kontroli i umożliwiają identyfikację użytkownika.
  3. Kasowanie biletów okresowych, darmowych itp. (rejestracja karty w pojeździe) odbywa się poprzez przyłożenia karty do wyznaczonego miejsca kasownika, zaznaczonego na obudowie. Poprawne wykonanie operacji jest potwierdzone przez kasownik sygnałem dźwiękowym i wyświetleniem odpowiedniej informacji na ekranie. Niepoprawne wykonanie operacji jest sygnalizowane przez kasownik sygnałem dźwiękowym i wyświetleniem odpowiedniej informacji na ekranie.
 4. UZUPEŁNIANIE STANU KONTA KARTY MIEJSKIEJ (ELEKTRONICZNEJ PORTMONETKI)
  1. W chwili odbioru ŁKM (elektroniczna portmonetka) należy dokonać pierwszego jej załadowania kwotą w wysokości 15zł lub 30zł lub 45zł lub 60zł lub 75zł lub 90zł (do wykorzystania na przejazdy w komunikacji miejskiej).
  2. Kolejnych doładowań ŁKM (elektroniczna portmonetka) w w/w kwocie można dokonać w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14 lub w siedzibie MPK na ul. Spokojnej 9.
 5. KASOWANIE KARTY MIEJSKIEJ (ELEKTRONICZNA PORTMONETKA)
  1. Kasowanie biletów jednorazowych miejskich normalnych lub ulgowych odbywa się poprzez przyłożenie karty do kasownika i przytrzymanie tak długo aż kasownik potwierdzi poprawne wykonanie operacji sygnałem dźwiękowym i komunikatem lub poprzez wybór rodzaju biletu, ilości, naciśnięcie przycisku KASUJ, przyłożenie karty do kasownika i przytrzymanie tak długo aż kasownik potwierdzi poprawne wykonanie operacji komunikatem.
  2. Aby skasować bilet jednorazowy zamiejski należy wybrać opcje „zamiejski” i po wybraniu odpowiedniej kwoty przycisnąć przycisk „kasuj” . Po przyłożeniu karty do kasownika kasownik potwierdza wykonanie poprawnej operacji sygnałem dźwiękowym i wyświetleniem komunikatu na ekranie. Niepowodzenia operacji kasownik sygnalizuje sygnałem dźwiękowym i wyświetleniem odpowiedniego komunikatu na ekranie.
   Niepowodzenia operacji kasownik sygnalizuje sygnałem dźwiękowym i wyświetleniem odpowiedniego komunikatu na ekranie.

Załącznik 1
Wniosek o wydanie Łomżyńskiej Karty Miejskiej

TYL kartamiejska