Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

   Główne obowiązki na stanowisku: projektowanie nowych linii autobusowych, prowadzenie pomiarów i napełnienia potoków pasażerskich, sporządzanie analiz z różnych dziedzin działalności techniczno-eksploatacyjnej, opracowanie rozkładów jazdy poszczególnych linii, przygotowywanie rozkładów jazdy i plansz informacyjnych umieszczanych na przystankach i w autobusach, kontrolowanie stanu technicznego słupków przystankowych, czytelności i aktualności rozkładów jazdy, prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów, planowanie obsług technicznych pojazdów, sporządzanie grafików pracy kierowców i zaplecza, udzielanie informacji na temat obowiązujących ulg, regulaminów przewozu itp.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia minimum średnie, preferowane techniczne,
 • znajomość zagadnień funkcjonowania komunikacji miejskiej,
 • znajomość systemów informatycznych wspomagania zarządzania komunikacją miejską,
 • umiejętność biegłej obsługi programów MS Office, mile widziany Corel,
 • znajomości przepisów związanych z komunikacją miejską tj. ustawy: prawo przewozowe,
  o transporcie drogowym, zamówienia publiczne, prawo o ruchu drogowym, czas pracy kierowcy, ochrony danych osobowych, znajomość uchwał Rady Miejskiej Łomży dotyczących komunikacji miejskiej,
 • komunikatywności i zaangażowania.

Oferujemy:

 • stabilne warunki pracy - początek zatrudnienia, to staż przez PUP w Łomży,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego w tym udział w szkoleniach zawodowych, możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych na kursach/szkoleniach,
 • pakiet socjalny wspierający aktywność i wypoczynek pracowników.

Uwaga:
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do działu kadr:
MPK w Łomży sp. z o.o. ul. Spokojna 9, 18-400 Łomża do dnia 30.08.2021 r.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami. Od kandydatów zaproszonych na rozmowy oczekiwać będziemy okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz świadectw pracy i dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie.

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji nie są przechowywane. Po okresie rekrutacji są komisyjnie usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku (w przypadku umieszczenia zdjęcia w CV) zawartych w CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacji”.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) dalej jako (RODO),

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży sp. z o.o. informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży sp. z o.o., ul. Spokojna 9.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji
  w Łomży sp. z o.o. możliwy jest pod nr. tel. 86 2160162 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) w celu rekrutacji do pracy w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży sp. z o.o.
 4. Pana/i/ dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, a w szczególności przez okres prowadzenia rekrutacji w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży sp. z o.o.,
  ul. Spokojna 9, oraz przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa.
 5. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 6. Przysługuje Panu/i/ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art.22¹ § 1 Kodeksu Pracy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak podstaw prawnych do uczestniczenia w procedurze naboru. Podanie innych danych, w tym zamieszczenie zdjęcia w CV jest całkowicie dobrowolne.
 8. Dokumenty aplikacyjne, w tym zawierające dane osobowe, kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w MPK w Łomży sp. z o.o. zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów w przypadku ich nieodebrania zostaną komisyjnie zniszczone.
  Podanie innych danych, w tym zamieszczenie zdjęcia w CV jest całkowicie dobrowolne.
 9. Pana/i/ dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)).
 10. Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji wyżej określonego celu.