Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

Główne obowiązki na stanowisku: bezpieczny przewóz pasażerów na liniach komunikacyjnych MPK, zgłaszanie zauważonych w czasie jazdy usterek i uszkodzeń pojazdu, informowanie pracowników dyspozytorni o wystąpieniu utrudnień na trasie, obsługa pasażera w tym: sprzedaż biletów, udzielanie informacji na temat obowiązujących ulg, regulaminów przewozu itp.

Od kandydatów oczekujemy:

 • posiadania uprawnień wymaganych na stanowisku kierowcy autobusu, tj.: aktualne prawo jazdy kat. D i świadectwo kwalifikacji na przewóz osób
 • wykształcenia minimum zawodowego
 • odporności na stres
 • komunikatywności i zaangażowania

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie przez Kandydata następujących dokumentów:

 • Curriculum Vitae (CV),
 • kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pożądane na danym stanowisku (prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji na przewóz osób)

Uwaga:
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do działu kadr:
MPK w Łomży sp. z o.o. 18-400 Łomża, ul. Spokojna 9 do dnia 11.09.2020 r. 

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji nie są przechowywane. Po okresie rekrutacji są komisyjnie zniszczone, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku (w przypadku umieszczenia zdjęcia w CV) zawartych w CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacji”.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) dalej jako (RODO),

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży sp. z o.o., ul. Spokojna 9.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji
  w Łomży sp. z o.o. możliwy jest pod nr. tel. 86 2160162 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) w celu rekrutacji do pracy w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży sp. z o.o.
 4. Pana/i/ dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, a w szczególności przez okres prowadzenia rekrutacji w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży sp. z o.o.,
  ul. Spokojna 9, oraz przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa.
 5. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 6. Przysługuje Panu/i/ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art.22¹ § 1 Kodeksu Pracy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak podstaw prawnych do uczestniczenia w procedurze naboru. Podanie innych danych, w tym zamieszczenie zdjęcia w CV jest całkowicie dobrowolne.
 8. Dokumenty aplikacyjne, w tym zawierające dane osobowe, kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w MPK w Łomży sp. z o.o. zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów w przypadku ich nieodebrania zostaną komisyjnie zniszczone.
  Podanie innych danych, w tym zamieszczenie zdjęcia w CV jest całkowicie dobrowolne.
 9. Pana/i/ dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)).
 10. Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji wyżej określonego celu.

ZAŁĄCZNIK: